top of page
Sök
  • Skribentens bildWaitong

Verksamhetsberättelse

SFLK:s Verksamhetsberättelse hösten 2021 - hösten 2022

Föreningen har per 2022-11-15 573 medlemmar registrerade (en uppgång med 62 sedan 2021-10-01)

Styrelsens sammansättning sedan det extra årsmötet 2022-02-08

Ordförande: Birgitta Friberg Sekreterare: Lotta Andersson Kassör: Jessica Schmidt

Ansvarig för hemsida/social media: Niklas Waitong Ordinarie ledamöter: Anja Coe och Per Ljungman

SFLK har haft sex protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret och utöver detta kontakter och samarbete via internet och telefon.


Viktiga och återkommande under mötena har varit den nationella konferensen i Västerås den 2-3 juni 2023. Denna arrangeras i samarbete med Västerås stad representerade av Mikael Thunblom och Martin Larsson. En arbetsgrupp bestående av dem plus Johan Bysell och ansvarig för hemsida/social media har träffats regelbundet under året för att planera, samordna och besluta om åtgärder.


Styrelsen har arrangerat digitala workshops under SF World Day, den lösningsfokuserade världsdagen den 3:e maj. Dessa workshops var väl besökta och innehöll interaktiva övningar samt spännande presentationer. Utöver detta har SFLK samarrangerat med Jonas Wells och Anton Stellamans från Ilfaro i Belgien, globala ”SF Creative Silence Workshops” en gång i månaden. Här har deltagare fått uppleva kraften i att arbeta med något kopplat till lösningsfokus i tystnad med överraskande effekter. Båda evenemangen har skapat möjligheter att stärka sociala band inom lösningsfokus-communityn samt givit lärande och inspiration i stunden. Utöver detta har föreningen arrangerat digitala frukostmöten och en digital Framtidsverkstad. Dessutom after-work-träffar såväl i Dalarna som i Malmö.


Medlemsbladet och nyhetsbrev har också varit ett återkommande ämne på styrelsemöten. Under 2022 har ett nummer getts ut av medlemsbladet. Två medlemsutskick har distribuerats digitalt under året. Styrelsen har fått stöd av professionell layoutare för att samordna medlemsbladets uttryck och form.


Styrelsearbetet har följt den verksamhetsplan som beslutades vid årsmötet 2022-02-08:

· Befrämja den breda praktiska tillämpningen av lösningsfokuserat arbetssätt

Styrelsen ser verkligen fram emot den nationella LF-konferensen som planeras den 2 - 3 juni 2023.

· Tillse att SFLK-certifiering av LF-kompetens förverkligas

Sedan 2018 påbörjades ett samarbete med SFLK:s systerorganisation i Storbritannien UKASFP om en tillämpning i Sverige av deras certifieringsmodell. Detta arbete lett till fortsatt samarbete med UKASFP varvid Harry och Jocelyn Korman har diskuterat vidareutveckling av instrumentet. Under året har information om certifieringen gått ut via nyhetsbrev, medlemsblad och hemsida.

· Sprida lösningsfokus - synas genom att verka

Facebook- och hemsida har hållits uppdaterade med nyheter och information. Arbete under året har skett med att vidareutveckla den nya hemsidan. Detta inleddes under 2020 och har fortsatt under 2021 och 2022. Marknadsföring av workshops och konferensen har gett god respons.

Lösningsfokusvärldsdagen den 3 maj uppmärksammades även i Sverige. Föreningen arrangerade digitala workshops.

· Arrangera utbildning, inspirations- och nätverksträffar kring lösningsfokus för SFLKs medlemmar och andra intresserade

En serie av kreativ tystnads workshops har genomförts av SFLK tillsammans med Ilfaro. Även dessa har varit digitala och välbesökta.


Föreningens kassör Jessica Schmidt redogör för den ekonomiska berättelsen för perioden 2021-09-26 till 2022-09-26.Ingående balans vid periodens början var 77 327kr och utgående balans var 42 297kr. Föreningen gör under perioden ett negativt resultat på 35 030kr.

Kostnaderna avser utgifter i samband med utgivning av medlemsbladet och viss förlust i samband med SFLK konferens i Stockholm. Intäkterna är betalning av fakturor för konferens.


//SFLK-styrelsen den 9 november 2022

Birgitta Friberg ordförande

Lotta Andersson sekreterare

Jessica Schmidt kassör

Per Ljungman

Anja Coe

Niklas WaitongStyrelsens förslag till Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023


Styrelsen ansvarar för att Föreningen är verksam enligt följande:

· Befrämjar den breda praktiska tillämpningen av lösningsfokuserat arbetssätt


· Tillse att SFLK-certifiering av LF-kompetens förverkligas Fortsatt arbete för att lösningsfokuserade praktiker skall kunna ackrediteras inom verksamhetsåret.


· Sprida lösningsfokus - synas genom att verka Fortsatt aktivitet på hemsida, LinkedIn och Facebook samt marknadsföring av och deltagande i firande av kommande LF-Världsdag den 3 maj och andra arrangemang.

· Arrangera utbildning, inspirations- och nätverksträffar kring lösningsfokus för SFLKs medlemmar och andra intresserade

Vid 2023:s LF-konferens och löpande under året ska medlemmarna bjudas in till utformningen av fortsatta arrangemang och nätverksträffar. Syftet är att ge medlemmarna mer inflytande på styrelsens arbete.
Vi kommer att ha vårt sedvanliga årsmöte via Zoom 221129 med början 18.00.


Mer information; dagordning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse etc under fliken SFLK Dokument


Här är länken

SFKS årsmöte 20221129

Nov 29, 2022 18.00-20.00

Meeting ID: 858 0476 6332


Om du är intresserad av att vara med i styrelsen eller på annat sätt bli aktiv i föreningen så hör av dig till styrelsen eller till valberedningen; Jonas Wells ( jonas.wells@avesta.se) och Ann Rilegård (ann.rilegard@fagersta.se ).


Notera också att det är mycket annat spännande lösningsfokuserade aktiviteter på gång så ha gärna lite extra koll på vår kalender


Höstliga Hälsningar

Niklas Waitong - avgående styrelseledamot

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page