top of page

Vem är vi?

Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi

 

SFLK är  ett svenskt forum för möten, samverkan, och utveckling mellan människor intresserade av lösningsfokus i olika sammanhang och en tydlig samverkanspart, en remissinstans i aktuella frågeställningar som berör lösningsfokuserad praxis i olika sammanhang.

 

OBS att ordet korttidsterapi i namnet inte är en begränsning till terapi. Det är ett sätt att hedra ursprunget och Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras kolleger på Brief Family Therapy Center i Milwaukee som beskrev det här sättet att arbeta med människor.

 

SFLK är en förening för alla som använder lösningsfokuserad praxis oavsett om de är lärare, terapeuter, socialarbetare, präster, coacher, chefer, organisationskonsulter etc.

 

Det första konstituerande medlemsmötet var i Göteborg den 2/4 2011.

Föreningens ändamål och syfte är att verka för den lösningsfokuserade korttidsterapins utveckling och främjande i Sverige genom:

  • att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom den lösningsfokuserade korttidsterapin och dess gränsområden

  • att främja spridning av vetenskapliga och eljest användbara arbeten genom publikationer och konferenser

  • att representera den lösningsfokuserade korttidsterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågor som rör detta

  • att verka för spridning och information om den lösningsfokuserade korttidsterapin som behandlingsmetod

  • att främja kontakterna mellan de, inom den lösningsfokuserade korttidsterapin, verksamma inom och utom Sverige

  • att verka för att svenska och nordiska kongresser kommer till stånd

 

Våra stadgar och andra föreningsdokument hittar du här

 

Vår Facebooksida hittar du här

 

Medlemskapet kostar 0:- Anmäl dig här

Lösningsfokus är en evidensbaserad samarbetsmodell som tar klientens vilja och kompetens för given. Fokus är på klientens mål, önskade framtid, tidigare framgångar, styrkor och resurser. I dialog med klienten bygger man lösningar, snarare än att gräva i problem. 

 

Att tillsammans med människor ta reda på vad de verkligen vill och egentligen kan och hur de kan använda sig av det de egentligen kan för att åstadkomma det de verkligen vill.

Vad har vi gemensamt? - Det lösningsfokuserade tankesättet

Vad är Lösningsfokus?

Lösningsfokuserat förhållningssätt bygger på ett grundmurat förtroende för människors förmågor och resurser. Det är på alla sätt icke-dömande och icke-normativt.

Lösningsfokuserad korttidsterapi (SFBT Solution-focused Brief Therapy) är en terapeutisk inriktning som utvecklades av Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras medarbetare på Brief Family Terapicenter i Milwaukee, Wisconsin på åttiotalet. SFBT utvecklades från en tradition av systemisk familjeterapi till ett radikalt annorlunda tillvägagångssätt där terapins fokus förändrades från problem och deras orsaker till vad som kallades "lösningar": undantag från problemen, styrkor, resurser i nätverk, förbättringar och mål.

I samtal samkonstruerar lösningsfokuserade terapeuter fram lösningar i dialog med sina klienter.  Genom att fokusera på klientens önskade framtid och de tillfällen då delar av denna framtid redan händer sätter terapeut och klient ljus på klientens resurser, styrkor och tidigare framgångar istället för att analysera problem och deras orsaker.

Lösningsfokus är ett allmänt förfarande som kan hjälpa alla typer av klienter att uppnå sina egna mål, som arbetar från en position av nyfikenhet och ödmjukhet. Man väljer aktivt bort "sjukdomsideologin" och diagnostiska etiketter. SFBT är alltså inte en specifik terapi för specifika "störningar" utan något som kan hjälpa alla människor. 

SFBT bygger på att det är klienten som är expert på sig och sitt liv och terapeuten anpassar uteslutande sitt samtal utifrån individen med stor respekt för klientens språk och värderingar vilket leder till ansträngningar att anpassa varje intervention till individen. Detta samskapande med klienten tillsammans med den enkelhet som på alla sätt förespråkas i Lösningsfokus möjliggör för SFBT att jobba inom alla kulturer och sammanhang.

SFBT är idag en evidensbaserad metod och används inom otroligt många sammanhang till exempel: psykoterapi, coaching, skola, barnskydd, samhällsinsatser, organisationsutveckling, team-utveckling och ledarskap.

 

de Shazer, S., Dolan, Y., Korman, H., McCollum, E., Trepper, T., & Berg, I. K. (2007), More than miracles: The state of the art of solution-focused brief therapy. Haworth Press.

de Shazer, S, (1997) Ledtrådar. Mareld

Korman, H (2002) Kulturen och pilen. www.sikt.nu

Moon, H (2022) Coaching a – z. Page two

Ratner, H; George, E; Iveson, C. Solution Focused Brief Therapy (100 Key Points and Techniques) Kindle Edition.

SFLK är aktiva medlemmar i EBTA, European Brief Therapy Association

Mer info här & här

bottom of page